Povinně zveřejňované informace

1. Název: Obec Vysoká


2. Důvod a způsob založení: Ústava ČR a zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení).


3. Organizační struktura:

Starosta: Milan Křeček

Místostarosta: Dušan Hovorka

Další členové zastupitelstva obce: Tomáš Křeček, Jaroslav Štěpán, Eva Kobzová, Eliška Stejskalová, Jiří Humpl

Finanční výbor: předseda - Křeček Tomáš, členové Stejskalová Eliška, Kobzová Eva.

Kontrolní výbor: předseda - Humpl Jiří, členové Kobzová Eva, Štěpán Jaroslav

účetní: Hana Humplová


4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Vysoká, č. p. 33, PSČ 569 43 Jevíčko,

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Vysoká, č. p. 33, 569 43 Jevíčko

4.3 Úřední hodiny: tek 17.00-19.00

4.4 Telefonní čísla: 704 119 914 /starosta/, 461 324 001 /účetní/.

4.5 Adresa internetových stránek: vysoka.net

4.6 Adresa e-podatelny: o.vysoka@seznam.cz

Datová schránka: mnka5p8


5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: KB, 14420591/0100

Bankovní účet pro dotace: ČNB, 94-20511641/0710


6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00277606


7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ0277606


8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Úřad/ Úřední deska

8.2 Rozpočet: Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok naleznete v rubrice Úřad/ Úřední deska.


9. Žádosti o informace: Písemné žádosti je možné podávat na adresu sídla obce (obecního úřadu) osobně v otevírací době obecního úřadu, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, případně místostarostovi.


10. Příjem žádostí a dalších podání: Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obecního úřadu, prostřednictvím datové schránky nebo poslat e-mailem.


11. Opravné protředky: Opravné prostředky proti rozhodnutím obce lze podat ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek, stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno, a to osobně nebo písemně na uvedenou poštovní adresu obecního úřadu nebo do datové schránky obce


12. Formuláře: V kanceláři obecního úřadu je možné vyzvednout tyto formuláře:

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Žádost o zřízení doručovací adresy

Přihlášení k poplatku za odpad

Přihlášení k poplatku ze psů

Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les


13. Popisy postupů: návody pro řešení životních situací zde


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí

zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách

zák. č. 364/2004 Sb., o vodách

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění

zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

14.2 Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky obce mají samostatnou rubriku v rámci rubriky Úřad/Vyhlášky obce

zde<


15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Za kopírování dokumentů:

Formát A4 černobílý jednostranně - 1,- Kč/stranu

Formát A4 černobílý oboustranně - 1,- Kč/stranu

Tisk formátu A4 černobílý - 1,- Kč/stranu

Za každou započatou 1 hod práce 100,- Kč

Poštovné dle platných tarifů České pošty.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence: V současné době nejsou pro Obec Vysoká poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č, 106/1999 Sb.: Výroční zprávy za předchozí dva kalendářní roky jsou zveřejněny v rubrice Úřad/ Úřední deska.


SEZNAM VŠECH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH OBCÍ:

Obec Vysoká nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Petr Hejda, tel. 777 838 575, email:hejdapt@gmail.com


INFORMACE K ZÁKONU O STŘETU ZÁJMŮ:

Zákon č.14/2017, kterým se mění zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Obec Vysoká jako podpůrný orgán zapisuje do centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře náležející do působnosti daného orgánu. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení Centrálního registru oznámení. Kontaktní osoba: Hana Humplová, email o.vysoka@seznam.cz

< NA HLAVNÍ STRÁNKU